Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk Puur & Bewust en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Puur & Bewust geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Praktijk Puur & Bewust, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 65617606

Therapeut: Rita Woudenberg, eigenaresse Praktijk Puur & Bewust, gediplomeerd Orthomoleculair Therapeut volgens de kPNI

Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website puurenbewust.nl gebruikmaken;

Website: www.puurenbewust.nl, eigendom van Praktijk Puur & Bewust.

Aansprakelijkheid

Praktijk Puur & Bewust streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Praktijk Puur & Bewust geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.

De cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft;

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te consulteren.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De therapeut zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen contant of per pin te worden voldaan bij de eerste afspraak.

Facturen voor deelname aan cursussen of workshops dienen vóór aanvang te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer.

Consulten op afstand ( telefonisch, Skype of via mail) dienen vooraf te worden voldaan op het door Praktijk Puur&Bewust aangegeven bankrekening nummer.

Annulering afspraak

Een afspraak kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk/ per email te worden geannuleerd. Bij annulering van een afspraak korter dan 24 uur van te voren is de cliënt 50% van de consultkosten verschuldigd.

Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan Praktijk Puur & Bewust, is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd.

Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Praktijk Puur & Bewust, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

Bij het niet doorgaan van een consult is Praktijk Puur & Bewust op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: welkom@puurenbewust.nl

Wijzigingen

Praktijk Puur & Bewust behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

 

De laatste wijzigingen hebben wij op woensdag 7 september 2016 doorgevoerd

 

Pin It on Pinterest